Nationellt rödlistade arter


Biosfärenheten arbetar ständigt med att öka kunskapen om Vattenrikets arter, och artlistorna förändras i takt med att fler arter hittas och nya lokaler upptäcks. Den senaste förteckningen över rödlistade arter inom biosfärområdet är från 2015. Sedan 2005 har antalet kända rödlistade arter i biosfärområdet ökat från 637 till 775 år 2015.

Antal rödlistade arter i biosfärområdet fördelat på organismgrupper

Minst 775 arter i Vattenriket är nationellt rödlistade. Skalbaggarna (194 arter) är den största organismgruppen när det gäller antalet kända rödlistade arter i biosfärområdet och den följs sedan av svampar (140 arter), kärlväxter (125 arter) och fjärilar (99 arter). Även fåglar, steklar och lavar är grupper med många rödlistade arter. I gruppen ”övriga” i tabellen nedan ingår mossor (15 arter), blötdjur (11 arter), sländor (11 arter), tvåvingar (10 arter), spindeldjur (10 arter), däggdjur (4 arter), fiskar (4 arter), halvvingar (4 arter),  grod- och kräldjur (3 arter), kransalger (2 arter), kräftdjur (1 art) och alger (1 art).

Siffran 771 nationellt rödlistade arter är hög jämfört med andra områden i Sverige och därmed är Kristianstadstrakten ett av de mest artrika områdena i landet.

Rödlistade arter inom kategorin Akut hotade (CR)

Rödspov.Foto patrik Olofsson/N
Rödspov. Foto Patrik Olofsson/N

Inom biosfärområdet är det 21 arter som tillhör kategorin Akut hotad (CR: Critically endangered). Bland dessa arter finns rödspov, sandnörel och grå ladlav.

En fullständig lista finns i pdf filen nedan.

Rödlistade arter inom kategorin Starkt hotad (EN)

Sandnejlika. Foto Carina Wettemark
Sandnejlika. Foto Carina Wettemark

Hittills är det 122 arter som är noterade inom kategorin starkt hotad (EN: Endangered). Bland dessa arter finns den tjocksakliga målarmusslan, dammfladdermus, fältpiplärka, ängshök och sandnejlika.


En fullständig lista finns i pdf filen nedan.

Rödlistade arter inom kategorin Sårbar (VU)

Kungsfiskare (Alcedo atthis) tillhör kategorin sårbar (VU). Foto: Patrik Olofsson/ N
Kungsfiskare.
Foto Patrik Olofsson/N
Inom kategorin Sårbar (VU: Vulnerable) finns minst 223 arter. Några exempel är de välkända arterna kring naturum såsom kungsfiskare och utter. Andra kändisar från Vattenriket är stortapetserarbiet, storspoven och strandpaddan.
En fullständig lista finns i pdf filen nedan.

Rödlistade arter inom kategorin Missgynnad (NT)

Majnycklar (Dactylorhiza majalis) tillhör kategorin missgynnad (NT). Foto: Torgny Rooswall

Inom kategorin Missgynnad (NT: Near Threatened) finns 409 noterade arter från området, till exempel stjärtand, majnycklar, sånglärka och mörk jordstjärna.

En fullständig lista finns i pdf filen nedan.

 

Lista med alla nationellt rödlistade arter inom Biosfärområde Vattenriket

Nationellt rödlistade arter 2015 (511 kb)
Nationellt rödlistade arter 2004 (107 kb)

Tillbaka