Sammanfattning Biosfärområde Kristianstads Vattenrike


kartaKarta över Biosfärområde Vattenriket
Klicka för större karta

Vattenriket utnämndes som biosfärområde 2005. Det är UNESCO som genom sitt ”Man and the Biosphere Programme” (MAB) utser biosfärområden. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun. Från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten. Området är artrikt, har ett välbevarat kulturlandskap med stora arealer inlandsstrandängar.

Här samarbetar biosfärenheten med lantbrukare, ekoturismentreprenörer, föreningar och myndigheter i projekt som syftar till att både bevara och utveckla landskapet. Målet är att värna om de ekologiska och kulturhistoriska värdena, men även att kunna utnyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt - Bra för natur och människa.

Varje år lockas hundratusentals besökare till naturum Vattenriket och områdets tjugotal besöksplatser.

Att skapa attitydförändringar för ett hållbart samhälle är en viktig del av biosfärarbetet. I dag ses områdets våtmarker inte längre som vattensjuka utan vattenrika!

Foto Patrik Olofsson/N Foto: Patrik Olofsson
Samarbetet med golfklubben i Åhus gynnar unika växter och insekter och öppnar sandmarkerna för vandrare och naturintresserade. Foto Patrik Olofsson/N Tranmatningen vid Pulken skyddar böndernas vårsådd och gör tranorna lätta att se för besökare. Foto Patrik Olofsson/N


Vattenriket - en kortfilm

Få ett smakprov Vattenrikets varierade natur och det som du kan uppleva i landskapet och på naturum Vattenriket. Filmen är 2,4 minuter.

 

 

 


Så här arbetar vi i Vattenriket

Många samarbetar i arbetet med Kristianstads Vattenrike. Medarbetare finns utspridda på kommunala förvaltningar, regionala och centrala myndigheter samt olika organisationer. Företag, markägare och arrendatorer är också viktiga samarbetsparter. Arbetet som sker inom ramen för verksamheten Kristianstads Vattenrike samordnas av Biosfärkontoret, som är en del av Kommunledningskontoret.

Filmen Biosfär visar hur vi arbetar i Vattenriket

Vattenriket är bra för både natur och människa. Så brukar vi säga, men hur fungerar det egentligen i verkligheten? Med några exempel från Vattenriket beskrivs hur olika intressenter samverkar för att hitta lösningar som ger nytta på flera sätt. I filmen får vi till exempel se hur lantbrukare, tjänstemän och fågelintresserade samverkar kring tranor och att en golfbana kan vara till nytta för mycket mer än golfspel.

 

 

 


Djur och växter

Det stora antalet olika vattenmiljöer ger en stor artrikedom. Minst 38 olika fiskarter har fångats i området. Mer än 260 olika fågelarter har observerats i våtmarksområdet. I anslutning till detta område häckar 120-130 fågelarter, varav ett 20-tal finns med på de nationella rödlistorna. Hammarsjön är en av de grunda slättsjöarna med omgivande strandängar som är mycket fågelrika. Vramsån med sina växelvis forsande och lugna sträckor har en unik artrikedom vad gäller bl a musslor. Myrar, sumpskogar och kustlaguner är andra artrika miljöer.
Även floran är rik i Kristianstads Vattenrike. En av rariteterna är gullstånds, som Linné hittade 
för första gången i Sverige just i våtmarkerna runt Helge å. 

Djur och växter i Vattenriket
Gullstånds (Senecio paludosus) , Rödspov  (Limosa limosa) och Mal (Silurus glanis) är några av de arter som finns i Kristianstads Vattenrike. Foto Patrik Olofsson / N


Kulturlandskap

Höet från våtmarkerna, via kreaturens gödsel, utgjorde förr basen för odlingarna på de torra omkringliggande sandmarkerna. Gödseln spreds på åkrarna. ”Äng är åkers moder.”  Många odlingsmarker var emellertid så magra, att de fick flyttas varje år. Under mellantiden var de betesmark. Men betet var också dåligt, varför vissa byar på slätten drev kreaturen på sommarbete upp på Linderödsåsen, flera mil iväg. Vida strandängar samt rester av vandrande åkerbruk och utmarksbete finns fortfarande kvar. Här finns ett levande kulturlandskap med växter och djur, som nuförtiden är sällsynta på andra håll. Kanaler, borgar, industrier m m har utnyttjat Helgeåns vatten under århundraden. Den medeltida kanalen Graften vid Härnestad är en del av vattenleden mellan Åhus och Kristianstad.

Kulturlandskap
Ett levande kulturlandskap: betade strandängar vid Pulken, vandrande åkerbruk i trakten mellan Åhus och Ripa och utmarksbete på Kungsoran  Foto Sven-Erik Magnusson


Besöksplatser i Biosfärområdet

naturumNaturum Vattenriket är det stora besökscentrat mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket. Här finns kunnig personal, utställning och information om hela Vattenriket och alla besöksplatserna.

Runt om i Kristianstads Vattenrike finns ett 20-tal besksplatser med många möjligheter till stora upplevelser. Här finns mycket att uppleva för den fågelintresserade men också för andra naturintresserade finns gott om aktiviteter. Helge å är t.ex. ett av de två artrikaste fiskevattnen i Sverige och med ett fiskekort får man tillgång till ett 35 km långt fiskevårdsområde. Läs mer om besöksplatser i Biosfärområdet här.

Utemuseum
Några av besöksplatserna i Biosfärområdet. Från vänster Utemuseum Åsums ängar, segelskärmar vid Lägsta Punkten, gömsle vid Karpalundsdammarna samt segelskärmar och storkhägn i Skånes Viby.
Karta över besöksplatserna och information om varje plats finns här.
Foto: Nr 1,2,3 Karin Magntorn och Nr 4 Sven-Erik Magnusson


Biosfärområde

Ordet  biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö de lever i. Det handlar alltså om ett samspel mellan människan och miljön. Den lokala samverkan är grunden. Tillsammans måste vi sätta spelreglerna för hur vi ska kunna hantera värdena i Vattenriket på ett sätt så att de långsiktigt finns kvar.

Med utgångspunkt från de natur- och kulturhistoriska värdena huvudsakligen i Ramsarområdet har vi sedan 1989 arbetat under paraplybegreppet Kristianstads Vattenrike för att försöka skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av värdena. Vi har nu valt att gå vidare med att försöka knyta samman detta i ett biosfärområde. Biosfärområden skall utgöra modellområden i världen där man utvecklar de tre funktionerna i bilden bredvid.
Det är FN-organet UNESCO i Paris som samordnar  det världsövergripande nätverket av biosfärområden. 

Kristianstads Vattenrike godkändes sommaren 2005 av UNESCO och är nu Sveriges första biosfärområde som godkänts enligt UNESCOs nya krav. Området omfattar en stor del av kommunen, med Helgeåns våtmarksområde i centrum. Även delar av Linderödsåsen och Nävlingeåsen ingår, liksom de kustnära delarna av Hanöbukten. Det är till stora delar ett kulturlandskap där ett levande lantbruk är en förutsättning för många av de mycket höga värdena.

Läs mer om biosfärområdet här


Tillbaka