Temaområden i Vattenriket


Våtmarksområdet längs Helge å

Högvatten i HelgeåHelge å är Skånes största å och dess nedersta 3,5 mil, från Torsebro i norr till utloppen i Hanöbukten är det biosfärområdets pulsåder. Ån med dess kringliggande våtmarker utgör ett inslag i landskap som idag saknar motsvarighet i Sverige. länk Läs mer


Vattendrag från Linderödsåsen

Vramsån kantad av frodig grönska Av de många tillflöden som faller ut i Helge å mellan Torsebro och havet har vattendragen från Linderödsåsen, t.ex. Vramsån och Mjöån, särskilt stora naturvärden. Ett exempel är länk Vramsån, där kungsfiskaren häckar, öringen vandrar upp och inte mindre än sju olika sorters stora musslor, bl.a. flodpärlmusslan, lever. länk Läs mer


Sluttningsskogar på Linderödsåsen

Sluttningsskogarna på Linderödsåsen. Foto Sven-Erik MagnussonPå Linderödsåsens branta nordostsluttning finns även stora områden med rika ädellövskogar. Flera av dessa sluttningsskogar har lång kontinuitet och mycket stora naturvärden. Djurlivet är mycket rikt med en lång rad krävande skogsarter av bland annat mollusker och skalbaggar.
länk Läs mer


Dynlandskapet längs kusten

Sanddynor vid Hanöbukten. Foto Sven-Erik Magnusson Längs kusten övergår de sandiga markerna i ett dynlandskap, med långa obrutna sandstränder och sanddyner, som bitvis är tallplanterade för att förhindra sandflykt. Förutom att kusten är en fantastisk tillgång för rekreation så hyser de öppna dynområdena och de magra, glesa tallskogarna en skyddsvärd flora och fauna. länk Läs mer


Kustnära delar av Hanöbukten

Fiskebåt i hanöbukten. Foto Sven-Erik magnusson Biosfärområdet sträcker sig också ut i havet och omfattar de kustnära delarna av Hanöbukten. Här finns bl.a. grundområden med rik bottenvegetation som är viktiga uppväxtområden för fisk och födosöksplatser för fågel.
länk Läs mer


Sandiga odlingsmarker

Ridtur på sandiga marker. Foto Sven-Erik magnussonTorra sandmarker finns på flera håll på Kristianstadsslätten. Dessa marker var så magra att uppodling förr endast kunde ske med flera års mellanrum. Däremellan låg marken för fäfot och betades av kreaturen. I detta så kallade vandrande åkerbruk flyttades de odlade ytorna runt. Detta har givit förutsättningar för ett unikt växt och djurliv. länk Läs mer


Balsberget och Råbelövssjön

Balsberget. Foto Sven-Erik magnussonBalsberget och Råbelövssjön ligger på gränsen mellan Kristianstadsslätten och urbergsområdet i norr. Balsberget, som reser sig 93,7 m.ö.h. präglas av stora bokskogar. Råbelövssjön är en kalkrik slättsjö. Kombinationen av det skogsklädda berget och sjön är värdefull för den fauna som är knuten till såväl land- som vattenmiljöer. länk Läs mer


Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet

Barn kramar ett jätteträd. Foto Karin MagntornJätteträden i odlingslandskapet har stor betydelse för många djur och växter, inte minst på den öppna Kristianstadsslätten. De är också vackra inslag i landskapet. Särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden är fristående eller glest grupperade, äldre, solbelysta träd.
länk Läs mer


Tätortsnära natur

Kristianstad från ovan med utsikt över Isternäset. Foto Patrik OlofssonMitt i Vattenriket ligger staden Kristianstad, med drygt 28000 invånare. Ett stenkast från affärscentrum tar orörda strandkanter och våtmarker vid med stora naturupplevelser. Även i tätorten Åhus möts vatten och bebyggelse. Mötet mellan stad och natur ger stora möjligheter, men ställer också stora krav på planering. länkLäs mer


Grundvattnet

Kristianstad från ovan med utsikt över Isternäset. Foto Patrik OlofssonKristianstadsslättens sedimentära berggrund hyser Sveriges, och ett av norra Europas, största grundvattenmagasin som utgör en mycket värdefull resurs. Stora delar av grundvattenmagasinet ligger inom biosfärområdet.

 


 

Tillbaka