Balsberget och Råbelövssjön


På gränsen mellan Kristianstadsslättens sedimentära berggrund i söder och urbergsområdet i norr ligger Balsberget och Råbelövssjön.


På Balsberget finns ett av Skånes störta grottsystem, balsbergsgrottan. Foto: Sven-Erik Magnusson

Det bokskogsdominerade Balsberget präglas idag av rationellt brukade skogar, men i branter och på magra bergspartier finns skogar med lång kontinuitet och höga naturvärden. I en lokal kalkstensförekomst på Balsberget finns även ett av Skånes största grottsystem.


Vy från Balsberget mot Råbelövssjön. Foto: Sven-Erik Magnusson

Vid Balsbergets fot mot Råbelövssjöns västra strand står bitvis rikare ädellövskogar med höga naturvärden i det forna odlingslandskapet. Råbelövssjön är näringsrik, med en helt annan karaktär än biosfärområdets slättsjöar. Den är djupare, ca 11 meter djup, i huvudsak grundvattenförsörjd och med mycket långsam vattenomsättning. Sjön har en rik kransalgs- och kärlväxtflora och den är en viktig rastplats för bl.a. salskrake.


Vy från Råbelövssjön mot Balsberget. Foto: Sven-Erik Magnusson

Kombinationen av det skogsklädda berget och sjön är värdefull för den fauna som är knuten till såväl land- som vattenmiljöer, bl.a. flera arter av insekter, fladdermöss och fåglar. Delar av Balsberget är naturreservat och inom området finns även två Natura 2000-områden. Skogsstyrelsen har avgränsat ett tjugotal nyckelbiotoper i området.

Tillbaka