Kustnära delar av Hanöbukten


De kustnära delarna av Hanöbukten ingår också i det föreslagna biosfärområdet. Hanöbukten utgör en del av Östersjön, som är världens största brackvattenhav med en salthalt på 7–8 ‰ och som hyser en unik blandning av söt- och saltvattenfiskar.


Hanöbukten, hommebåt på väg in med ålfångst, Yngsjö. Foto: Sven-Erik Magnusson

Fisk med sötvattenursprung finns i kustområdena, medan saltvattenfiskarna förekommer såväl i utsjön som inne vid kusterna. I det föreslagna biosfärområdets norra och östra delar av Hanöbukten finns grunda (0–6 m) mjuk- och hårdbottnar med en bitvis rik bottenvegetation och fauna. Kiviksbredan i öster utgör ett viktigt uppväxtområde för flera fiskarter. De grunda vattenområdena är även betydelsefulla för många sjöfågelarter, dels som födosöksplatser under höst- och vårsträck, men även som övervintringsområden för vissa arter. Utmed den södra delen av kusten övergår bottnarna i djupare, flacka transportbottnar. Delar av havet ingår en i ett naturreservat och ett Natura 2000-områden.


Ålen är en karaktärart och fångas på sensommaren, ålfångst vid Yngsjö, blåstång utgör viktiga uppväxtmiljöer för bl.a fisk. Foto Sven-Erik Magnusson

Tillbaka