Sandiga odlingsmarker


Kristianstadsslättens sandiga odlingsmarker som tidigare brukades med ett vandrande åkerbruk utgör en mycket gammal del av kulturlandskapet och har i många fall varit odlingshistoriskt nära sammankopplade med de större vattendragens och slättsjöarnas strandängar. De är mycket värdefulla med speciell flora, insekter och fåglar.

Strandängshöet gav vinterfoder till kreaturen som i sin tur gav gödsel till många av de magra, sandiga åkrarna. En del marker var så magra att de endast kunde odlas med flera års mellanrum. Däremellan låg de i träda och betades då vanligen av kreaturen. Det vandrande åkerbruket gav upphov till en mycket speciell landskapstyp med en unik flora och fauna. Denna landskapstyp har på sina håll levt kvar i vidsträckta arealer in i sen tid, t.ex. vid Ripa sandar, Rinkabyfältet och Lyngsjö, även om markerna nu främst används som betesmark. Här finns fortfarande karaktäristisk torrängs-, sandheds- och sandstäppsvegetation kvar, liksom den speciella insektsfaunan och ett rikt fågelliv.


Betesmarker på Ripa sandar, markväg på Ripa sandar, trädesmarker på Ripa sandar med bergsyra. Foto: Sven-Erik Magnusson 020614

Sandstäppen är en mycket speciell vegetationstyp, även globalt sett, som kräver torrt och soligt klimat, sandiga och kalkrika jordar samt återkommande omrörning av marken så ny sand blottläggs. Dess huvudutbredning finns i östra Skåne där för närvarande 70–90 lokaler är kända med en total areal på ca 20–30 ha, varav merparten ligger inom Kristianstads kommun. Det föreslagna biosfärområdets sandiga odlingsmarker ingår i fem Natura 2000-områden.

länk Projekt på gång i Vattenriket


Trädesmark med hav av blåeld. Foto: Sven-Erik Magnusson


Ridning på Åhus västra trädesmarker, trädesmarker vid Yngsjö med blåmonkar. Foto: Sven-Erik Magnusson

Tillbaka