Sluttningsskogar på Linderödsåsen


På Linderödsåsens branta nordostsluttning finns även stora områden med ädellövskogar. Sluttningsskogarna, som i många fall har lång kontinuitet, domineras av bok, med stort inslag av ask, ek, björk, avenbok och alm.


Bokskogen vid Maltesholm är rik på gamla träd, högstubbar mm. Bland annat växer strutbräken här, som är en karaktärsväxt vid Maltesholm. Foto: Karin Magntorn (1 och 3) 020728, Sven-Erik Magnusson 040514

Skogar med särskilt höga naturvärden finns bl.a. i sluttningens bäckraviner. Sluttningsskogarna hyser generellt en rik kärlväxtflora, som lokalt är präglad av kalkhaltiga jordar och ytnära grundvatten. Här finns även viktiga förekomster av lavar, mossor och svampar.


I Borrestad höjer sig Linderödsåsen över Kristianstadsslätten. I Maltesholm finner ni denna bäckravin med strutbräken. Foto Sven-Erik Magnusson. 040514

Djurlivet är också mycket rikt med en lång rad krävande skogsarter av bl.a. mollusker och skalbaggar. Ädellövskogarna vid Maltesholm hyser en för landet unik flora och fauna, där bl.a. ett 60 tal molluskarter och över 1200 skalbaggsarter har påträffats. Över hälften av Sveriges hotade ryggradslösa djur är knutna till trädmiljöer, och då särskilt ädellövträd, äldre ihåliga träd och död ved. Utmed Linderödsåsens nordöstra sluttning finns för närvarande ett naturreservat och fyra Natura 2000-områden. Skogsvårdsstyrelsen har även avgränsat mer än hundra olika delområden inom nyckelbiotopsinventeringen.

Tillbaka