Tätortsnära natur


Helge å flyter genom tätorterna Kristianstad, med 28 000 invånare och Åhus med drygt 8 000 invånare. Kristianstad ligger mitt i det värdefulla våtmarksområdet medan Åhus karaktäriseras av åns utflöde i havet. Detta betyder att stora naturvärden med en koppling till vattenmiljöerna finns alldeles inpå och inne i tätorterna.

Andra miljöer som på motsvarande sätt har en tätortsnära koppling är skogsmiljöer och sandmarker. Det tätortsnära läget kan vara både ett hot, men samtidigt också en möjlighet att bevara dessa värden. Här finns t ex stora möjligheter till rekreation och naturupplevelser i anslutning till tätorterna.
Värdena i detta temaområden omfattas och beskrivs till stora delar inom tidigare beskrivna temaområden, men genom att fokusera på värdena utifrån ett tätortsnära perspektiv lyfter vi fram de möjligheter och utmaningar som det tätortsnära perspektivet för med sig.


Helge å och Isternäset med staden Kristianstad i bakgrunden. Utemuseum Kanalhuset och barn som arbetar med naturskolan. Foto: Sven-Erik Magnusson

De årliga naturliga hög- och lågvattenfluktuationerna i Helge å i anslutning till Kristianstad är mycket påtagliga och viktiga att bevara, men samtidigt måste staden skyddas från att översvämmas. Naturbetesmarker och lövskogsområden som gränsar i norr mot staden Kristianstad, liksom de sandiga odlingsmarkerna inne i och väster om Åhus är landskapstyper som kan integreras som en resurs för tätorternas innevånare.
Utöver dessa värden finns i och i anslutning till tätorterna värden som är skapade av människan, t.ex. i form av de vallgravar som en gång tjänade som försvar för fästningsstaden Kristianstad, sumpskogen Ekenabben som uppkommit genom ett schakt på 1860-talet samt de sandiga markerna runt Åhus med sin långa kontinuitet som extensiv jordbruksmark.


Vy från vattentornet med Trefaldighetskyrkans torn och Hammarsjön i bakgrunden. Foto Sven-Erik Magnusson

Några andra exempel på de tätortsnära värdena är havsörnen (Haliaeetus albicilla) som dagligen flyger över staden Kristianstad under vintern, kungsfiskare (Alcedo atthis) och brun kärrhök (Circus aeruginosus) som häckar endast några hundra meter från stadens centrum i Kristianstad samt det fritidsfiske som bedrivs från åkanterna i både Kristianstad och Åhus.


Staden Kristianstad med Isternäset. Havsörnen seglar över Kristianstad dagligen under vintern. Foto Patrik Olofsson/N

Tillbaka