Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet


Jätteträden i odlingslandskapet har stor betydelse för många djur och växter, inte minst på den öppna Kristianstadsslätten. De är också vackra inslag i landskapet. Särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden är fristående eller glest grupperade, äldre, solbelysta träd.

Grov ek är det i särklass viktigaste trädslaget, men även andra gamla, gärna hamlade, ädellövträd som alm, lind och ask är också mycket viktiga biotoper för en mängd djur- och växtarter, t.ex. insekter, fladdermöss, fåglar, lavar, mossor och svampar. En del arter är också knutna till gammal, grov pil, som förr var betydligt vanligare i landskapet i form av pilevallar och pilalléer. Dessa har, liksom många andra gamla, grova träd rationaliserats bort i odlingslandskapet och påträffas idag främst kring gods, i parker, på kyrkogårdar, som vårdträd på gårdstomter, som alléer längs vägar och som linjeelement utmed olika gränsslag samt numera mer sällan i hagmarker.


Vid Ekenabben finns fina trädmiljöer med flerhundra åriga ekar. Rekordet i Skåne för idegran är dryga 4 meter i omkrets. De hamlade gamla pilevallarna är mycket viktiga trädmiljöer
Foto: Sven-Erik Magnusson, Hans Cronert (2 och 3)

Utöver den kraftiga minskningen av grova, äldre lövträd i odlingslandskapet utgör även den i det närmaste totala avsaknaden av yngre, blivande jätteträd ett starkt hot inför framtiden. Skogsvårdsstyrelsen har i samband med den s.k. nyckelbiotopsinventeringen registrerat grova träd och s.k. Jätteträd. Detta har genomförts på skogsmark och i bryn mot andra ägoslag. Naturskyddsföreningen i Skåne har också genomfört ett framgångsrikt Jätteträdsprojekt i Skåne.


Grov bok, runt 5.70 i omkrets. Gamla ekar i skogen vid Torsebro. Foto Karin Magntorn, Sven-Erik Magnusson

Bockeboda är ett fint skogsområde att besöka. Läs mer på Stifelsen Skånska Landskaps hemsida

Tillbaka