Våtmarksområdet längs Helge åHelge å är Skånes största å. Dess nedersta 3,5 mil från Torsebro i norr till utloppen i Hanöbukten är biosfärområdets pulsåder. Ån med de kringliggande våtmarker utgör ett inslag i landskap som idag saknar motsvarighet i Sverige. Det är ett vattenpräglat kulturlandskap där många av det gamla bondelandskapets växter och djur fortfarande finns kvar. Merparten av naturvärdena är beroende av hävd, i form av slåtter och bete, och av de årliga översvämningarna.

Höskörd Hovby ängar. Foto Patrik Olofsson /N
Högvatten och lågvatten vid Hovby ängar. På sommaren skördas höet på ängarna. Foto Patrik Olofsson /N.

Här finns idag Sveriges största arealer hävdade inlandsstrandängar, ca 1620 ha, varav flera är mer eller mindre kalkhaltiga. Där hävden har minskat eller upphört längs ån har bl.a. bladvassar, strandsnår och lövsumpskogar etablerat sig. I sumpskogarna finns vanligen god tillgång på död ved. Helge å, som långsamt flyter fram över Kristianstadsslätten, utvidgar sig även i två större, grunda slättsjöar, Araslövssjön och Hammarsjön. Hela detta våtmarksområde omfattas av Ramsar-konventionen (Convention on Wetlands) och inom området finns för närvarande sex naturreservat och 18 Natura 2000-områden.

I början av 1980-talet var stora delar av strandängarna på väg att växa igen med vide och vass. Allt färre djur betade på ängarna och slåttern hade upphört på många håll. Igenväxningen var så omfattande och långt gången att ett levande kulturlandskap med mycket lång kontinuitet var på väg att gå förlorat. Vintern 1988-89 påbörjades en omfattande restaurering för att försöka återskapa det öppna strandängslandskapet.

Insatserna på strandängarna fick antalet vadare att öka stadigt från 1990 till -97.  De senaste tio åren har antalet vadarfåglar minskat drastiskt i nordvästra Europa och också i Vattenriket. Läs mer länk "Experter samlade för att rädda strandängsvadarna" (seminarium 14-15 april 2011).

Högvatten vid Hovby ängar. Foto Sven-Erik Magnusson Lågvatten vid Hovby ängar. Foto Sven-Erik Magnusson Högvatten Lillö Helge å. Foto Sven-erik Magnusson
Högvatten och lågvatten vid Hovby ängar och högvatten vid Lillö. Foto Sven-Erik Magnusson

De olika vatten- och landmiljöerna längs Helge å ger förutsättningar för en mycket stor artrikedom. Helgeåsystemet, med dess variationsrika vattenmiljöer, är ett av de vattensystemen som hyser flest fiskarter i Sverige. Ån och slättsjöarna med de omgivande hävdade strandängarna och övriga våtmarker har ett rikt fågelliv såväl vad gäller häckande som födosökande, rastande och övervintrande arter. I rikkärren, och då särskilt kalkkärr med källor, finns en mycket speciell landmolluskfauna med flera rödlistade eller ovanliga arter. Eftersom dessa biotoper har förstörts i högre grad i kontinentala Europa än i Sverige har vårt land idag ett stort ansvar för flera av de exklusiva kalkkärrsarterna. Många andra djurgrupper, bl.a. trollsländor och marklevande skalbaggar, är också beroende av Helge å och dess våtmarker. I Hammarsjön finns en mycket rik undervattensflora och kombinationen av goda naturliga förutsättningar och hävdade strandängar ger även övriga delar av området stora botaniska värden. De stora arealerna slåtterhävdade strandängar, ca 520 ha, skapar förutsättningar för slåtterberoende arter att leva kvar i landskapet.

Strandängsbete vid lågvatten på Isternäset. Slåtteräng vid Björkhäll Hammarsjön från Håslövs ängar. Foto Sven-Erik Magnusson
Strandängsbete på Isternäset, äng vid Björkhäll och Hammarsjön från Håslövs ängar. Foto Sven-Erik Magnusson.

Orsakerna till att detta årligen översvämmade, hävdade våtmarksområde finns kvar och inte har rationaliserats bort, som på så många andra håll i landet, är flera. Dels ligger området så lågt, i stort sett på samma höjdnivå som havet, vilket har inneburit att det har varit svårt att torrlägga sjöar och dika ut marker. En annan orsak är att ängarna översvämmas och gödslas naturligt för att därefter torka upp så att goda skördar av strandängshö kan skördas med konventionell slåtterutrustning.

Läs mer


Håslövs ängar
pil Fredriksdalsviken
pil Isternäset
pil Hercules
pil Rinkaby och Horna ängar
pil Egeside
pil Hovby ängar
pil Pulken-Yngsjö
pil Årummet

Tillbaka