Vattendrag från Linderödsåsen


Av de många tillflöden som faller ut i Helge å mellan Torsebro och havet har vattendragen från Linderödsåsen särskilt stora naturvärden, bl.a. tack vare deras förhållandevis goda vattenkvalitet. Flera av de vattendrag som avvattnar åsen rinner nedför den branta nordostsluttningen, där vattnet i flera fall skurit ut djupa raviner i underlaget, t.ex. vid Forsakar och Åbjär.


Vramsån kan se mycket annorlunda ut på olika platser. Här ser ni vattendraget på platser där det har kvar sin meandring, ett strömmande parti och ett lugnflytande parti. Foto: Patrik Olofsson/ N 020518, Sven-Erik Magnusson 020510 och 020510


Forsakar, Skånes högsta vattenfall, vid
Degeberga
. Foto Sven-Erik Magnusson 020510


När vattendragen lämnar åssluttningen och rinner ut på slätten ändrar de karaktär och slingrar sig fram genom odlingslandskapet omgivna av mer eller mindre breda zoner med mader, strandskogar och betesmarker. Många av de mindre vattendragen är biflöden till Vramsån och Mjöån. Vramsån avvattnar stora delar av Linderödsåsens nordsida och den växelvis forsande och lugnflytande ån är mycket artrik och hyser bl.a. samtliga sju inhemska arter av limniska stormusslor. Mjöån, som har ett av sina källflöden på Fjällmossen, ca 180 m.ö.h., är den av Helgeåns tillflöden som har den största fallhöjden från källa till mynning, trots dess korta sträckning. Mjöån är ett av Skånes renaste vattendrag och utgör idag en refug för många känsliga vattenorganismer. Vattendragen från Linderödsåsen omfattas för närvarande av fyra Natura 2000-områden och en liten del av Forsakarsbäcken ingår i ett naturreservat.


Läs mer om vattendragen i Vattenriket

Tillbaka