Hammarsjön - en grund slättsjö med många miljöer


Hammarsjön är en grund, näringsrik slättsjö, tio kilometer lång och fyra kilometer bred. Sjön skiftar ständigt utseende. Både i det långa och det korta perspektivet.

Hammarsjön. Illustration av Peter Elfman
Illustration av Peter Elfman.

Hammarsjöns yta och djup varierar betydligt beroende på årstiden. Medeldjupet är 0,7 meter. Under vinterhalvåret brukar sjön vara dubbelt så djup. För att riktigt förstå hur stor sjön är behöver man komma ut på den. Här finns öppna vattenytor där det kan gå höga vågor, men också tätbevuxna lugna områden med relativt klart vatten.

Herculesviken och Kvarnnäsviken är två vegetationsrika delar av Hammarsjön med ganska näringsrikt vatten. Trots detta har Herculesviken klart vatten. Hit når sällan det bruna humusrika vattnet från Helge å. På vissa ställen finns därför en rik undervattensvegetation med många olika nateväxter, kransalger och slingeväxter. Flera arter är viktig föda för andfåglar och svanar. I växtligheten finns också småkryp som är mat för fiskar och simfåglar. Förr fanns här gott om sävruggar, numera är säven nästan helt borta från sjön. Grågässen är möjligen en del av förklaringen, men förmodligen samverkar många olika faktorer till att säven håller på att försvinna.

Fiskare i hammarsjön. Foto Sven-Erik Magnusson.   Svarttärna. Foto Patrik Olofsson/N
För hundra år sedan fanns sju yrkesfiskare i sjön. Nu är det bara en som sätter ut de karakteristiska ryssjorna. För 40 år sedan fångades mycket grov gädda som exporterades till Frankrike. Foto Sven-Erik Magnusson   Svarttärnorna brukade häcka vid sävruggarna. När säven håller på att försvinna blir det svårare för dem att hitta bra häckningsplatser. De sitter gärna på käpparna som hör till de fasta fiskeryssjorna och vilar. Foto Patrik Olofsson/N

Läs mer

Fiskar i Vattenriket

Provfiske, brunifiering


 

Visste du att?Visste du att?

... Hammarsjön är en mycket grund sjö, bara 0,5-1 meter på sommaren
... det finns 7 500 år gamla alstubbar på bottnen
... det bodde folk på ön Kvinneholme fram till 1942
... på vintern kan man se många havsörnar på Hammarsjöns is
... säven vissnar ner under hösten medan bladvassen står kvar året runt
... rördromens dova tutande kan höras från Hammarsjöns vasshav under vår och försommar
... en av landets sällsyntaste växter,sjönajasen, finns ute på Hammarsjöns dybottnar


 

Tillbaka