Vattenrikt, vattensjukt, Vattenriket ®


Under århundradenas gång har synen på våtmarkerna runt Kristianstad skiftat. När staden anlades vid 1600-talets början var våtmarkerna en del av stadens försvar. Nu är det hög tid att staden försvarar våtmarkerna.

Vattenrikt

Helge å. Foto Sven-Erik MagnussonSedan urminnes tider har Helgeådalen attraherat människor. Vattnet och våtmarkerna användes till fiske och jakt. Så småningom började man ”hösta” markerna för att få vinterfoder till djuren, som gav gödsel till åkrarna. Ett vattenrikt landskap växte fram. Christian IV anlade Kristianstad mitt i de svårframkomliga våtmarkerna.

 

Foto Bo Ingvar JönssonVattensjukt

Först togs dricksvattnet från grävda brunnar innanför vallarna. På 1800-talet var det så förorenat att vattenintaget flyttades till ån. Sedan släpptes avloppsvatten och industriföroreningar ut i ån. Dricksvattnet fick nu tas från grundvattnet. Tippen, som på 1960-talet placerades granne med ån, gjorde inte Helgeåvattnet bättre. Staden vände ryggen åt det kvaddade vattnet. Området betraktades som vattensjukt.

Citat från Hälsovårdsnämnden, 1958:
Hälsovårdsnämnden finner det angeläget att omtalade vattensjuka och osunda träskmark snarast saneras [...] så länge inga olägenheter kan befaras uppstå och soptippen därtill skötes fullt tillfredsställande.

Vattenriket

Helene Fritzon och Bengt Gustavsson. Foto Sven-Erik MagnussonPå 1900-talets senare hälft minskade avloppsutsläppen och industriföroreningarna. Vattnet blev allt bättre. Man började också förstå att våtmarkerna renar vattnet och jämnar ut vattenflöden. Kristianstadsborna, turisterna och exploatörerna började återupptäcka vattenlandskapet. Nu gäller det att hantera värdena på ett uthålligt sätt, så att Vattenriket kan fortsätta göra skäl för sitt namn.

– Naturum blir en fantastisk tillgång, både för Kristianstadsbor och besökare, som ökar kommunens attraktivitet. Bengt Gustafson (m), 2008, Tidningen Kristianstad.

– Kristianstads Vattenrike som biosfärområde innebär att vi både bevarar och utvecklar ett värdefullt landskap som vi har alldeles intill centrala Kristianstad.
Heléne Fritzon (s), 2005, Informationstidning om biosfärområdet.

Visste du att?Visste du att?

... Vattenriket är ett av Sveriges artrikaste områden
... här finns Sveriges största område med inlandsstrandängar
... bygdens bönder tvingades leverera sten, timmer, jord och ris till kung
Christian IV när Kristianstad grundlades i början av 1600-talet
... på 1850-talet ville man få bort vattnet runt Kristianstad genom att
torrlägga hela Araslövssjön och Hammarsjön
... Vattenriket är ett registrerat varumärke sedan 2000
... brittiska BBC World spelade in ett tv-program om Vattenriket 2005

 

 

Tillbaka