Vått och torrt


I Vattenriket möts två ytterligheter – de blöta strandängarna längs Helge å och de torra sandiga odlingsmarkerna vid Ripa, Horna och Åhus. Båda är rester av ett gammalt kulturlandskap som fortfarande kan upplevas i Vattenriket.

Betande kor
Strandängarna vid Hammarsjön är Vattenrikets till ytan största. Under vinterhalvårets högvatten är
hela den gröna strandängen på bilden översvämmad. Foto Sven-Erik Magnusson.

Strandängar

Strandängarna översvämmas av vinterns högvatten och torkar upp under sommaren. I Vattenriket finns ett av
landets största områden med inlandsstrandängar, som fortfarande används för kreatursbete och slåtter.

Strandängarna vid Hammarsjön är Vattenrikets till ytan största. Under vinterhalvårets högvatten är hela den gröna strandängen på bilden översvämmad. Produktionen av kött på strandängarna skapar livsmiljöer för många speciella växt- och djurarter. Rödspoven är en av de arter som trivs här.

Sandiga odlingsmarker

Ripa sandarSandnejlika

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripa sandar ger en bild av hur de vidsträckta sandmarkerna runt Åhus såg ut en gång i tiden. Här sprider sandnejlikan ljuvlig doft under sommaren. Foto Sven-Erik Magnusson, illustration Peter Elfman.

Landskapet kring Åhus, Horna och Ripa präglades förr av vidsträckta sandiga odlingsmarker. Den magra marken användes huvudsakligen som betesmark. Periodvis odlades små ytor upp. Dessa fick flyttas efter något år så att den magra marken kunde återhämta sig. Fortfarande finns många av ”det vandrande åkerbrukets” specialanpassade växter och djur kvar. Detta är unikt i Sverige. Här trivs den sällsynta sandnejlikan.

Anpassade skötselmetoder vid Åhus infarter och på Kristianstads Golfklubbs bana vid Åhus hjälper också till att bevara det gamla landskapets arter.


Läs mer

länk Våtmarksområdet längs Helge å
länk Utemuseum Hercules
länk Håslövs ängar
länk Pulken
länk Åsums ängar
länk Sandiga odlingsmarker
länk Utemuseum Sånnarna
länk Ett riktigt hästjobb gör nytta i naturen
länk Biosfärprojekt Multifunktionell golfbana med unika natur- och kulturvärden
länk Ett riktigt hästjobb gör nytta i naturen
länk Biosfärprojekt Sandiga odlingsmarker
länk Biosfärprojekt Sandnejlikan i Åhus
länk Biosfärprojekt Åhus infarter


Visste du att?Visste du att...

... rödspoven är Kristianstads egen kommunfågel
... strandängarna fungerar som ett stort reningsverk
... den sandälskande månhornsbaggen lägger ägg i kobajskulor som de rullar själva
... man funnit 75 arter solitära bin på Ripa och Horna sandar, varav 22 är hotade
... de vilda bina som lever i marken kan vara specialiserade på ett fåtal värdväxter, vilket gör dem extra sårbara
... fältpiplärkan, som trivs på de öppna sandiga markerna,är en av Sveriges ovanligaste fåglar

 

Tillbaka