Biosfärområdets uppdrag och verksamhet


2005 blev Kristianstads Vattenrike godkänt som biosfärområde av FN-organet Unesco. Som biosfärområde är Vattenriket ett internationellt erkänt modellområde för hållbar samhällsutveckling.

Kristianstads kommun har härmed antagit utmaningen att visa hur utveckling och bevarande kan gå hand i hand i praktiken. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en motor i kommunens hållbarhetsarbete. Vattenriket är dessutom en viktig del i varumärket Kristianstad och en resurs i arbetet med att skapa en attraktiv kommun med en långsiktigt hållbar livsmiljö. Vårt arbete grundar sig på målen i Unescos biosfärprogram för 2015-25, Kristianstads kommuns strategiska färdplan till 2020 och Naturvårdsverkets riktlinjer för landets naturum.

Bra för natur och människa

Precis som övriga cirka 700 biosfärområden i världen arbetar vi med projekt som går ut på att bevara, utveckla och stödja landskapets värden. I Vattenriket gör vi gör detta under mottot ”Bra för natur och människa”. Målen för Unescos biosfärprogram 2015-25 är att:

Verktyg i kommunens strategiska färdplan

Kristianstads kommuns färdplan till 2020 betonar vikten av en rik natur och friska ekosystem. Den innehåller delmål om bibehållna och förstärkta ekosystemtjänster, stärkt status för hotade arter och förbättrad vattenstatus i Hanöbukten. Andra mål är ett rikt friluftsliv som bygger på ett hållbart nyttjande och tillgänglighet, ett hälsosamt åldrande, goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla genom hela livet, god hälsa med fokus på barn, unga och personer med utländsk härkomst, tätortsnära natur för boende och säkerställd tillgång till natur för skolan. Vattenrikets handlingsprogram är ett viktigt verktyg för att nå målen i den strategiska färdplanen. Samtidigt är handlings- programmet ett led i att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, miljömålen och friluftslivsmålen.

Naturum – mötesplats och skyltfönster

Naturvårdsverkets riktlinjer för naturum slår fast att de ska vara porten till naturen. Naturum Vattenriket fyller flera funktioner. Det fungerar som mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna.

Inspirerande goda exempel

Alla biosfärområden ska ha ett biosfärkontor som omsätter Unescos koncept i områdena. Biosfärkontorens arbete leds av en koordinator. På Vattenrikets biosfärkontor arbetar vi utifrån ett landskapsperspektiv i dialog och samverkan med markägare, myndigheter och organisationer. Som stöd för verksamheten finns en samrådsgrupp med representanter från olika intressen i området. Vi fokuserar på tio landskapsteman med höga naturvärden där vi arbetar med projekt som är inspirerande goda exempel.

Dialog och samverkan

Arbetet bygger på bred lokal förankring och ett gott samarbete med aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Några exempel är markägare, brukare, företagare, allmänhet, föreningar, tjänstemän, politiker, skolor, högskolor, universitet, Länsstyrelsen, Region Skåne, Tourism in Skåne, Programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige, Svenska Unescorådet, Naturvårdsverket, andra naturum i Sverige, Centrum för naturvägledning, Skogs-styrelsen, Jordbruksverket, Havs- och Vattenmyndigheten, departementen, Världsnaturfonden, ArtDatabanken, andra biosfärområden och internationella forskare.

På väg mot en hållbar attityd

Det övergripande långsiktiga målet för Vattenrikets verksamhet är en attitydförändring mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhet bygger på sex kärnvärden: artrikt, kunskapsrikt, idérikt, upplevelserikt, glädjerikt, Vattenrikt!

Nyheter i Vattenriket Handlingsprogram för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 2016-2020 (pdf)


Filmen Biosfär visar hur vi arbetar i Vattenriket

Vattenriket är bra för både natur och människa. Så brukar vi säga, men hur fungerar det egentligen i verkligheten? Med några exempel från Vattenriket beskrivs hur olika intressenter samverkar för att hitta lösningar som ger nytta på flera sätt. I filmen får vi till exempel se hur lantbrukare, tjänstemän och fågelintresserade samverkar kring tranor och att en golfbana kan vara till nytta för mycket mer än golfspel.


Samrådsgruppen

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utgörs av en grupp med ca 30 personer, som representerar olika intressen i området, till exempel lokala organisationer, tjänstemän och politiker samt representanter från några regionala myndigheter. Läs mer


 


Dokument (pdf)

Nyheter i Vattenriket Periodic review 2015

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2017

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2016

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2015

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2014

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2013

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2012

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2011

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2010

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2009

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2008

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2007

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2006

Nyheter i Vattenriket Verksamhetsberättelse 2005

Nyheter i Vattenriket Handlingsprogram 2016-2020

Nyheter i Vattenriket Handlingsprogram 2016-2020

Nyheter i Vattenriket Handlingsprogram 2010-2013

Nyheter i Vattenriket Handlingsprogram 2007-2009

Nyheter i Vattenriket Ansökan till Unesco 2005


Tillbaka