Verksamhet i Biosfärområdet


Med utgångspunkt från de natur- och kulturhistoriska värdena huvudsakligen i Ramsarområdet har vi i Kristianstads Vattenrike sedan 1989 arbetat för att försöka skydda, utveckla och främja ett hållbart utnyttjande av värdena. Detta knyts samman i arbetet med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Arbetet som sker inom ramen för verksamheten Kristianstads Vattenrike samordnas av Biosfärkontoret, som ingår i Kommunledningskontet i Kristianstads kommun. 

De övergripande funktionerna vi arbetar med att utveckla i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är:

Bevara

Bevarandefunktionen skall bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk m ångfald.
Rödspoven på en av Vattenrikets strandängar är ett exempel på bevarandevärdena genom att den är en hotad art och kräver väl fungerande strandängar i våtmarksområdet. En viktig del är att samla in underlag i form av inventeringar och publicera som rapporter.
Läs mer!Utveckla

Utvecklingsfunktionen skall främja ekonomisk utveckling och samhällsutveckling som är socialt och ekologiskt hållbar.
Bete och slåtter på strandängarna är nödvändigt för att det rika fågellivet skall bestå. Utveckling av brukningsmetoder för strandängarna och marknadsföring av produkterna härifrån är bra exempel på utvecklingsfunktionen i ett biosfärområde.
Läs mer!


Stödja

Stödfunktionen fungerar som hjälp vid demonstrationsprojekt, miljöutbildning och praktik, forskning och miljöövervakning.
Bästa sättet att lära och förstå landskapets värden får man genom att ge upplevelse och kunskap på plats. Utemuseum Åsums ängar är en av Biosfärområdets många anläggningar ute i landskapet.
Läs mer!

Filmen Biosfär visar hur vi arbetar i Vattenriket

Vattenriket är bra för både natur och människa. Så brukar vi säga, men hur fungerar det egentligen i verkligheten? Med några exempel från Vattenriket beskrivs hur olika intressenter samverkar för att hitta lösningar som ger nytta på flera sätt. I filmen får vi till exempel se hur lantbrukare, tjänstemän och fågelintresserade samverkar kring tranor och att en golfbana kan vara till nytta för mycket mer än golfspel.


Vattenriket 10 år som biosfärområde 2015

Vattenriket firar tio år som biosfärområde Läs om Unescos utvärdering av Vattenrikets första tio år som biosfärområde, så kallad Periodic Review, och firandet av tioårsjubileet.
Nyheter i Vattenriket Vattenriket firar 10 år som biosfärområde 2015

 


Verksamhetsberättelser

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2015


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2015.
Hämta som pdf fil här 1,2 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2014


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2014.
Hämta som pdf fil här 1,3 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2013


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2013.
Hämta som pdf fil här 1 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2012


En kort verksamhetsberättelse på 16 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2012.
Hämta som pdf fil här 1,7 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2011


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2011.
Hämta som pdf fil här 1,4 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2010


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2010.
Hämta som pdf fil här 1,2 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2009


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2009.
Hämta som pdf fil här 3,1 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2008


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2008.
Hämta som pdf fil här 2 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2007


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2007.
Hämta som pdf fil här 2 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2006


En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2006.
Hämta som pdf fil här 7 mb

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Verksamheten år 2005

En kort verksamhetsberättelse på 12 sidor som beskriver ett axplock av aktiviteter under år 2005.
pdfHämta som pdf fil här 7 mb

Handlingsprogram för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Handlingsprogram 2016-2020

Beskrivning av de viktigaste arbetsområdena som vi ska prioritera under de kommande åren.
pdf 1,2 mb


xHandlingsprogram 2010-2013 (pdf 4 mb)

vHandlingsprogram 2007-2009 (pdf 2 mb)


Samrådsgruppen

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utgörs av en grupp med ca 30 personer, som representerar olika intressen i området, bl.a. lokala organisationer, tjänstemän och politiker samt representanter från några regionala myndigheter. Läs mer
Gåsförvaltning

Problem med grågäss som orsakar skador på växande och oskördad gröda på Kristianstadsslätten har accentuerats under senare år. För att om möjligt finna lösningar eller åtminstone lindra de uppkomna problemen har en förvaltningsplan för grågäss tagits fram av en projektgrupp under ledning av Länsstyrelsen i Skåne Län.


Ansökan till UNESCO


Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Kort folder om Biosfärområdet
Hämta här som pdf

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike


8-sidig tidningsbilaga till Tidningen Kristianstad som år 2004 spreds till samtliga hushåll i Kristianstad och som beskriver tankarna med ett biosfärområde.

Hämta som pdf fil här 1 mb


20 frågor (och svar) om biosfärområden, speciellt Kristianstads Vattenrike

Tillbaka